Prawo europejskie

Dyrektywa 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG), zwana dalej „Dyrektywą 2005/62/WE”.

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą o miarach”
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą Prawo Farmaceutyczne”.
  4. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą Prawo Atomowe”.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady”.